Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

SETALUX 1184 SS-51

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Acrylic polyol với 2.0% OH (tính trên thành phần không bay hơi)
1. Đặc tính
Nhanh khô, rất tốt trong suốt quá trình đóng rắn, thời gian sống lâu, chống chịu hóa chất tốt, khả năng chống trầy xước và chống biến màu cao, tương hợp tốt với các polyisocyanates
2. Thành phần dung môi
Butyl acetate
3. Thông số kỹ thuật

Tính chất
Giá trị
Đơn vị đo
         Phương pháp đo
SBM *                            ISO
Hàm lượng không bay hơi
51 – 53
%
001G **                         3251
Chỉ số acid
2.5 - 4.7
mg KOH/g
303A                              3682
Độ nhớt (23°C)
ở 100 s-1
4.3 – 8.7  (với 51%)
5.4 - 11  (với 52%)
6.8 – 14  (với 53%)
Pa.s
Pa.s
Pa.s
012J                                3219
Độ màu (Lico 200)             
max. 100
APHA
008F                               6271
Ngoại quan
trong suốt
017A

* SBM: Phương pháp xác định của Nuplex Resins
**  spreading agent, xylene
4. Tính chất tiêu biểu
Tỉ trọng                                    :  1.01         g/cm3                                                           DIN 53217
Điểm chớp cháy                      :  20            °C                                                                 DIN 53213

5. Khả năng hòa tan

Aliphatics                                            white spirit                                                         không tan
Aromatics                                            xylene                                                                 tan hạn chế
Esters                                                   ethyl acetate                                                      tan hoàn toàn
                                                             butyl acetate                                                     tan hoàn toàn
Ketones                                               acetone                                                              tan hoàn toàn
Alcohols                                              ethanol                                                               tan hoàn toàn
                                                             butanol                                                               tan hạn chế

6. Tính tương hợp

% Setalux 1186 SS-60                         90         75         50         25         10
% chất khác                                         10         25         50         75         90       

Acrylic polyols                                               
Setalux 1151 XX-51                            +          +          +           +           +
Setalux 1152 XX-51                            +          +          +           +           +
Setalux 1186 SS-60                              +          +          +           +           +

Short oil alkyd                                               
Setal 84 XX-70                                    -            -           -           -            -
                                                                          
Other materials                                              
Desmodur N 75                                   +          +          +                                   Bayer AG
Desmodur L 75                                    +          +          +                                   Bayer AG
Desmodur N3390                                +          +          +
Desmodur HL                                      +          +          +                                   Bayer AG
Desmodur IL                                       +          +          +                                   Bayer AG
Tolonate HDB-75                               +          +          +
CAB 551-0.01                                      +          +          +                                   Eastman Chemicals
Ucar vinyl resin VAGH                      +          +          +                                   Union Carbide
Ucar vinyl resin VROH                      +          +          +                                   Union Carbide
Nitrocellulose ½ s                              +          +          +                                   Hagedorn AG

Ghi chú: “+” đề nghị
              “-“ không đề nghị
7. Ứng dụng
Sơn hai thành phần và vecni (đặc biệt cho gỗ)